Darmowa dostawa
90 dni na zwrot

RegulaminNiniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Exon Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem sklepu internetowego muralo.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Exon Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.muralo.pl prowadzony jest przez spółkę Exon Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A,60-529 Poznań, akta której przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533133 o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 zł w całości opłacony, o numerze NIP: 7811933700 i REGON: 365534776 (zwaną dalej również jako: „Spółka”).
 2. Dane kontaktowe:

  • Adres do korespondencji: Exon Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań.

  • Adres poczty elektronicznej: kontakt@muralo.pl.

  • Numer telefonu: +48 616 102 068  , czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,

  • posiadanie przeglądarki internetowej:

   • Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej,

   • Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej,

   • Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej,

   • Opera w wersji 43.0 lub nowszej,

   • Apple Safari 8.0 lub nowszej,

  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  • korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

  • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 1. Definicje użyte w Regulaminie pojęcia, pisane z dużej litery, łącznie z ich odmianą oraz użyciem ich w liczbie mnogiej lub pojedynczej, oznaczają:

  • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  • Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem jest Konsument i Przedsiębiorca,

  • Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145),

  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym,

  • Koszyk – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie, zamówienie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

  • Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Spółki cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,

  • Produkt, Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

  • Przedsiębiorca – Klient, będący osobą fizyczną, osobą prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

  • Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

  • Sklep internetowy - sklep internetowy Spółki dostępny pod adresem internetowym: www.muralo.pl,

  • Sprzedawca/ Spółka – spółka Exon Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A,60-529 Poznań, akta której przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640007 o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł w całości opłacony, o numerze NIP: 7811933700 i REGON: 365534776 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@muralo.pl,

  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

  • Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

  • Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.),

  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów, będących przedmiotem zamówienia,

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

  • Koszyk,

  • Newsletter,

  • Dodawanie opinii do Produktów,

  • Prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach serwisu internetowego www.muralo.pl,

  • Podtrzymywanie sesji Klienta,

 2. Koszyk

  • Korzystanie z Koszyka jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym,

  • Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków:

   • dodanie Produktów do Koszyka,

   • wypełnienie formularza zamówienia danymi: dotyczącymi sposobu dostawy i płatności, danymi osobowymi niezbędnymi do złożenia zamówienia i wykonania umowy,

   • kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego),

  • W Koszyku, dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy Sprzedaży, jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności,

  • Usługa Elektroniczna Koszyka świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, chyba, że Klient korzysta z funkcjonalności Koszyka łącznie z usługą Konta, wówczas usługa Koszyka obejmuje dostęp do historii zakupów,

 3. Dodawanie Opinii

  • Każdy Klient może dodawać opinie o Produktach.

  • Aby dodać opinię do Produktu, niezbędne jest podanie imienia i adresu poczty elektronicznej i zaakceptowanie w tym zakresie klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych – podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi świadczenie Usługi.

  • Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Produktów. W związku z powyższym - korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez zamieszczanie Opinii - Klient godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi na tym forum, ingerencji w treść jego wypowiedzi oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Opinie, których zamieszczanie jest dozwolone:
   • mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 z ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami),

   • nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Klient musi być ich jedynym autorem,

   • nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron internetowych, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,

   • nie zawierają słów wulgarnych,

   • nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,

   • nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,

   • nie stoją w sprzeczności z interesem Spółki, w szczególności nie zawierają odniesień do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Spółki,

   • nie stoją w sprzeczności z Regulaminem sklepu, Polityką Prywatności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

  • Klient ma prawo powiadomić Spółkę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez zamieszczone Opinie.

  • Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Opinii Klient powinien zgłaszać pod numerem kontaktowym lub za pomocą formularza kontaktu znajdującego się w Sklepie Internetowym.

  • Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Opinii w przypadku ich niezgodności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz blokowania możliwości publikacji treści osobom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu.

  • Przez przesłanie Opinii o Produkcie Klient upoważnia Spółkę do jej zamieszczenia pod opisem danego Produktu w Sklepie Internetowym w czasie nieograniczonym z prawem do modyfikacji jej treści, połączenia z innymi treściami.

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są nowe. Klient samodzielnie określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia Towaru. Produkcja realizowana jest od podstaw według indywidualnych potrzeb Klienta.

 2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki.

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Koszyka w Sklepie Internetowym, mailowego potwierdzenia przez Klienta zamówienia i poinformowaniu Klienta przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail o przyjęciu jego zamówienia.

 4. Cena Produktu.

  • Cena uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, w tym podatek od towarów i usług (jest to cena brutto), lecz nie zawiera kosztów dostawy Produktu do Klienta.

  • O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

  • Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.

  • Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  • Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny (to jest na zamówienia co do których klient zaznaczył „Zamów i zapłać”).

 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym:

  1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

  2. Klient może dokonać zakupu Produktów znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego muralo.pl.

  3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

  4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego muralo.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamów i zapłać”. Naciśnięcie na przycisk „Zamów i zapłać” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

  5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera jego cechy, jeśli Produkt jest oferowany w różnych wariantach. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do koszyka”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

  6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

   • imię i nazwisko oraz adres Klienta,

   • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

   • dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar,

   • dane firmy i numer NIP, jeśli Klient jest Przedsiębiorcą.

  7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Produktu, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego muralo.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

  8. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamów i Zapłać”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Cofnij” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

  9. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamów i Zapłać”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

  10. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem zamówienia.

  11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia, zostaną niezwłocznie wysłana przez Sprzedającego wiadomość elektroniczna z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

  12. Z chwilą poinformowaniu Klienta w formie wiadomości e-mail o przyjęciu jego zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznych z potwierdzeniem skompletowania zamówienia, przygotowania go do wysyłki i zawarcia umowy.

  13. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu do 7 dni od otrzymania od Sprzedającego wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest automatycznie anulowane, a informacja o tym nie jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.

  14. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

  15. Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia do momentu wysłania do Klienta informacji e-mailowej o jego skompletowaniu i gotowości do wysyłki, jedynie w przypadku, gdy:

   • Powziął wiedzę, że zamówienie zostało złożone w złej wierze i w celu wyrządzenia Sprzedającemu szkody,

   • W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu,

   • W przypadku wystąpienia, niezależnego od Sprzedającego, okoliczności, uniemożliwiającej wykonanie złożonego Zamówienia, tj. w szczególności w przypadku błędu w systemie informatycznym, na który Sprzedający nie miał wpływu lub wystąpienia okoliczności siły wyższej, które skutkują brakiem dostępności Produktu.W takim wypadku Sprzedający niezwłocznie informuje w formie e-mailowej, na adres wskazany w Zamówieniu, Klienta o anulowaniu Zamówienia i jego przyczynach.

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • Płatność za pobraniem,

  • Płatność elektroniczna, tj.: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność za pośrednictwem PayU lub PayPal,

 2. Terminy płatności:

  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia (otrzymania wiadomości e-mailowej z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji). W przypadku braku płatności we wskazanym terminie Zamówienie jest automatycznie anulowane,

  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

 

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Sklep Internetowy nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru z siedziby Sprzedającego oraz magazynów Sprzedającego.

 2. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca, wskazanych w trakcie dokonywanego zamówienia.

 3. Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru, przygotowanie Towaru do wysyłki) oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 30 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu płatniczego) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem zwykłym).  

 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony dla zamówień realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub od dnia dokonania zapłaty.

 5. Dostawa odbywa się w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.

 6. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych firm kurierskich.

 7. Sklep internetowy sugeruje Klientom, aby rozpakowali Produkty w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

 8. W każdym przypadku wydanie Produktów nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny zamówienia. Po dwóch próbach doręczenia, chyba że co innego wynika z sposobu realizacji usług świadczonych przez firmę kurierską, w przypadku barku zapłaty co do zamówienia wysłanego za pobraniem zamówienie zostanie anulowane i wraca do Sprzedawcy.

 9. Do czasu odebrania Produktów przez Klienta Produkty pozostają własnością Sprzedawcy.

 

VI. REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@muralo.pl,

  • na piśmie na adres Exon Group Sp. z o.o., Grabonóg 82, 63-820 Piaski, z dopiskiem „Reklamacja”,

 1. Wskazane jest, ale nie wymagane, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia oraz żądanie. 

 2. Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna,

  • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego,

 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do Exon Group Sp. z o.o., Grabonóg 82, 63-820 Piaski.

 3. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na stronie Sklepu internetowego (za wyjątkiem części logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Spółki.

 2. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie:

  • dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,

  • na zasadzie udzielonej licencji w zakresie: skorzystania z Usług Elektronicznych, zawarcia i wykonania umowy na świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży, na potrzeby własne i w celu niekomercyjnym oraz w czasie niezbędnym do realizacji wskazanych umów,

 1. W szczególności zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie – w szczególności w zakresie prawa do pobrania i przechowywania Regulaminu.

 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego lub realizacji Usługi Elektronicznej, np. w ramach zamieszczania opinii do Produktu jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.

 5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności”.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Produktu w ramach zawartej Umowy Sprzedaży, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. X.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. J.H Dabrowskiego 77A, 60-529 Poznań,

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@muralo.pl,

  • telefonicznie, pod numerem kontaktowym wskazanym w pkt. I.2.,

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako Załącznik do Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Sprzedawca prześle niezwłoczne Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

  • jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

  • Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług Elektronicznych zawierane są w języku polskim.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin sklepu – https://muralo.pl/regulamin/ oraz w siedzibie Spółki. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 3. Zmiana Regulaminu.

 4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmian w systemach informatycznych.

 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Załączniki:

 

XI. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

  • zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług,

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Exon Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@muralo.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: ul. J.H. Dąbrowskiego 77A; 60-529 Poznań lub telefonicznie pod numerem: +48 61 610 20 68.

 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: ul. J.H Dąbrowskiego 77A,60-529 Poznań.

 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres................................................................................. …..lub na konto nr ............................................................................................................................

 

 

 

podpis Konsumenta

 


Nasz sklep internetowy używa plików cookies i pokrewnych technologii. Dzięki nim zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług i gwarantujemy płynne działanie strony. Po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies będą również wykorzystane do dodatkowych pomiarów i analizy korzystania z witryny. Pozwoli nam to dostosować stronę do Twoich zainteresowań oraz prezentować spersonalizowane treści i reklamy.
Administratorem Twoich danych jest Exon Group Sp. z o. o., a w niektórych sytuacjach także nasi partnerzy, z którymi współpracujemy. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z plików cookie oraz przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Cookies.
Ustawienia plików cookies
Poniżej znajdziesz opisy poszczególnych kategorii plików cookies oraz możliwość dostosowania ich do swoich preferencji:
Niezbędne
Używamy ich do zapewnienia poprawnego działania strony internetowej. Dzięki nim możesz bez zakłóceń poruszać się po naszym sklepie, a także bezpiecznie dokonywać zakupów.
Funkcjonalne
Służą do zapamiętywania wyborów dokonanych przez użytkowników na stronie, co pomaga dostosować witrynę do Twoich personalnych preferencji i poprawić komfort jej użytkowania.
Analityczne
Analityczne pliki cookies mierzą ilość wizyt i zbierają informacje o źródłach ruchu na stronie. Dzięki nim możemy zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z witryny, doskonalić jakość usług oraz dostosowywać zawartość sklepu, aby lepiej spełniała oczekiwania naszych Klientów.
Marketingowe
Marketingowe pliki cookies umożliwiają nam i naszym partnerom dostosowanie treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Służą także do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych.